Uddrag fra Aalborgs Stiftstidende og Adresse-Avis 11. Juli 1864

”Af en Læge, som havde behandlet vore Saarede, da de kom fra Lundby, erfare vi, at Capit. Hammerich er i meget god Bedring og bliver fuldstændigt helbredet ; Lieuten. Betsholz, som var saaret stærkt i begge Arme, er derimod endnu meget lidende. Den venstre Arm, hvorpaa begge Been paa Forarmen ere brudte, vil atter kunne komme i aldeles tjenstdygtig Stand ; paa den høire Arm maatte derimod foretages en større Operation, en Refection af Albueledet, da ellers hele Armen til den øvre Trediedeel af Armen havde maattet amputeres. Begge Officerer befinder sig i Hobro.

Den ene Døde, som Preusserne havde medført paa Lindenborg, var den paa Forpost skudte Hussar, ligesom ogsaa en af Fjendens 4 Saarede døde i Hobro; den anden som Død betegnede var en af vore stærkt Saarede, som først døde om Natten paa Lazarethet i Hobro og jordedes høitideligt i Hobro sammen med Preusseren og bares ligsom denne til Jorden af preussiske Soldater. Derimod var Antallet af vore medbragte Saarede større end tidligere anført, flere af dem svært saarede ved Skud i den øvre Deel af Laaret.

Efter en Dbl. [Dagbladet] fra Nørresundby meddeelt liste vare de Saarede og Fangne foruden de 2 Officerer: corporalerne Hamann, Petersen og Andersen, Spillemand Jul. Neumann og følg. Menige: 38 Ryberg, 594 Chr. Christensen, 599 Hans P. Hansen, 569 Handelsbetjent Holg. Petersen (saaret af to Skud i Armen)*, 581 Joh. Ritsmann, 570 Carl Chr. Vestberg, 510 Simon Jensen, 514 Jørg. Petersen, 527 Hans Ferd. Hansen, 370 Rs. Chr. Steinhauer, 455 Jørg. Hansen, 461 Carl Kroll, 507 Peter Petersen, 566 Mads Hansen, 131 Niels Petersen, 142 Jens Olsen, 147 Niels Carlsen, 210 Ole Johansen, 558 Joh. Larsen, 219 Peter Petersen, 236 Laur. Hansen, 244 Hans Chr. Hansen, 246 Fred. Barlag, 251 Henr. Hagemann, 254 Hans Rasmussen, 264 Rs. Christensen, 265 Elenius Halfe, 360 Mart. Hansen, 364 Rs. Madsen, 620 Hans Nielsen, 622 Hans Sørensen, 630 Niels Larsen, 634 Niels P. Jørgensen, 635 Jul. Kuhlmann, 637 Niels Nielsen. Endv. Ere Savnede 140 Mouritsen, 220 Virklund, 615 Frederiksen efter Udsagn død og i Fjendens Hænder (saaledes vel den i Hobro, som ovenfor anført Begravede).

Føreren af det fjendtlige Infanterie i Lundby var Capit. Schlutterbach af det 50de Regiment. Man omtaler med Roes og Beundring den Uforfærdethed, hvormed Vore gik paa, men begriber ikke Ledelsen, da man ogsaa paa fjendtlig Side havde anset sig som aldeles afskaaren og tagen, hvis der var gaaet frem paa rette Maade. Dbl. [Dagbladet] af Torsdag, som er kommet os tilhænde siger ogsaa, at Lundby-Begivenheden er et ganske tilsvarende Exempel i det Mindre paa vor Krigsførelse ved at splitte Kræfter paa en høist uheldig Maade og gjøre Modstand paa altfor mange Puncter uden at der har kunnet gjøres virksom Modstand paa noget Punct; kun at ved Lundby-begivenheden var det ”os, som opsøgte Fjenden og beredte os et Nederlag”. Men heri ligger der, efter vor Betragtning, baade ved Forholdstallet imellem Vore (181) og Fjendens (116) og i den hele Militaire Characteer det værre Præg. Man havde i den krigsvilde Presse stadigt spottet over Gen. Hegermanns** kloge Tilbageholdenhedb ved at undgaae Affaire hvor der ikke ved Terrainforhold og Styrke var Udsigt til, ikke blot at ”gjøre Noget”, men at udrette Noget. Oberstlt. Bech, hvem man altid personificerede som Udtrykket af, at der stadigen ”maatte gjøres Noget”, har uagtet her øiensynligt ved en fornuftig Ledelse dog havde maattet kunne udrettes Noget, og man selv havde anseet sig saa mærkelig tryg, at ikke engang en militair Læge var medtagen til Valpladsen – Overlægen forblev i Svenstrup og kom derfra herind, imedens de Saarede førtes til Nørresundby – først et sørgeligt Erfaringsbevis og Forsvar for Rigtigheden af Gen. Hegermanns Forsigtighed og Selvbeherskelse i hellere at redde Forsvarskraften end at udsætte den for store Tab. Ved Veile var et til Forsvar velstillet Terrain tilstede og her prøvede Hegermann uforlagt og paa en for Vore hæderlig Maade sin Styrke med Fjenden. Senere har der ikke været nogen rimelig Leilighed til at inlade sig i Engagement med Fjenden. Efter at Gen. Hegermann var draget bort og Oberstlt. Bech som Høistbefalende havde faaet fri Haand og tilmed selv vilde føre den Styrke, der var udsendt ikke for at ”recognoscere”, som der først foregaves, men for at ”opsøge Fjenden”, ”beredede” han os ”Nederlaget” og den Skuffelse, som det kampbegjærlige Partie altid har beredt sig selv, imedens det higende har speidet efter og forud bebudet Udfaldet med de meest glimrende Forhaabninger.”

*Der må her være tale om en misforståelse, da Holger Petersen ifølge eget udsagn (se dennes brev af 4. juli 1864) var såret i benet og ikke armen.

** Cai Ditlev Hegermann-Lindencrone • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: