Brev fra F.C. Schiøtt til Hr. Oberst Tvermoes. Nyborg 12 Mai 1878.

Hr. Oberst Tvermoes. Nyborg 12 Mai 1878.
Comd. Af Dbrg. Dbmd.

Kjære Tvermoes!

Strax efter dit Brevs Modtagelse forespurgte jeg Beck om jeg maatte meddele dig, der havde Krigen 1863 – 64 under Arbejde, den Udtalelse som hans sidste Brev indeholdt om Affairen ved Lundby. Han modtog mit Tilbud med glæde, og jeg skal derfor gjengive her det B. pointerer. Til min store Tilfredsstillelse omstøder han jo egentlig intet af det jeg har anført i min Piece.
2 væsentlige Fejl bebrejder han sig; den 1ste at han ikke medtog 2 á 3 Comp. og 1 Eskdr. til Expiditionen, til Undskyldning derfor anfører han; at først Kl. 8 om Aftenen d. 2den Juli besluttede han sig for efter en yderligere Forklaring af Forpostcmd. Pr. Lt. Riebau, der ved den Lejlighed yttrede at det i Ellitshøj overnattende Comd. Kun udgjorde 1 Comp. – Expeditionen, og da frygtede han for, at der ej var Tid til at samle flere Tropper end det i Nørresundby cantonnerende – 5te Comp. / den øvrige Styrke laa over ½ Mil fra N. Sundby / hvis Overfaldet skulde lykkes.
Som Motiv til Brugen af Bajonetten anførte B. i sin Tale til Mandskabet ikke at Fjenden havde et hurtigtskydende Vaaben – for han kjendte ikke den Gang ,, Bagladegevaabnets knusende Overvægt”.
Forinden B. fra Kæmphøjen havde observeret Fjenden ved Lundby, var det hans Agt at udføre et Angreb á la Mac – Mahon – 1 Deling i Flanken til høire, en til venstre og gaa paa i Fronten med i el. 2 delinger, men da han opdagede Fjenden ved L. skyndte han sig, skuffet af en fejlagtig Afstandsbedømmelse og troende at der var ingen Tid at spilde for at naa Byen eller Diget S. for samme, mindst samtidig med Fjenden, – at tilraabe Carl H. ,, Hr. Capt., vil De uopholdelig udføre et rask og determineret Bajonetangreb paa Byen! ” / B. formener at han ikke gav Ordre til Fægtningscolonnens Formering. / Nu anfører B. den anden og største Fejl.
B. iagttager yderligere Fjenden, og ser da bagefter at H. er rykket frem i Colonne – Formation og – befaler ikke Capt. H. at deployere, men i sin Exaltation forandre han sin første Bestemmelse / Linieformationen /, desuden frygter han for, at Fjenden, hvis han iagttog Udviklingen af den omgaaende Bevægelse i begge hans Flanker, forinden han endnu havde taget Position, kunde undvige til en af Siderne, hvorved vi vilde gaa Glip af det attraaede resultat at afskære ham Tilbagetoget. Contramenderede B. Colonne Formationen frygtede han for at kostbar Tid gik Tabt.
Jeg har opfrisket dette for Dig i den Formening, at Du ej ganske har erindret B´s Skrivelse, som jeg sendte Dig. Det er ganske vist glædeligt for mig at se, at han egentlig slet intet Nyt har at føje til min Fremstilling, men endnu glædeligere at læse B´s aabne Erkjendelse af sine Fejl.
Hjærtelig Tak for din Gang til Gad, det er en Skam, at Du skal vedblive at have Uleilighed for mig, men af sig selv lader han næppe høre fra sig. Jeg er meget glad ved Resultatet og er altid
Din taknemmelige hengivne
Schiøtt
Lykønsker til
Officeer af Æreslegionen.

Henlægges til Opbevaring i Archivet ved Actstykkerne, henhørende til den nævnte Affaire
Afbenyttelse under Beskrivelse
Tvermoes.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: