Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Torsdagen den 7de Juli.

Efter at Cand. jur. Sørensens Liig er, paa Familiens Begjæring, ført til Kjøbenhavn, jordedes igaar i Gunderup følgende af de faldne Menige af 1ste Regiments 5te Compagnie:

Nr. 176 Hans Larsen, 223 And. Olsen, 233 Chr. Petersen, 255 Corp. P. Ohlsen, 346 Carl Btld. Heinr. Flyge af Kjøbenhavn, 365 Alunde fra Flensborg, 374 Lars Kirksen, 443 H. J. Rasmussen, 573 Niels Larsen, 595 Chr. Emil Schmidt, 596 Ole Peter Hansen og en Ubekjendt.

Sørgehøitideligheden igaar i Gunderup, Kirkebyen til Lundby – hvor ogsaa samtlige Offre fra Lundby som ved personlig eller Tapperhed knyttede sig til Stedet for den ulykkelige Begivenhed, burde have været jordede -, var meget smuk og gribende. Vel tusinde Mennesker havde samlet sig fra hele Egnen under almeen Deeltagelse. De 12 Kister vare opstillede i den smykkede og belyste Kirke, hvor 5 Præster stode ved Alteret, og Choral udførtes af en af Sangforeningerne her fra Byen. Bønderne og Omegnens Proprietairer bare derpaa de med Krandse overvældede Liig til Graven, hvor Stedets Præst, Provst Wulff, og Pastor Olsen fra Gudum talte. Uagtet Sognet har besluttet at hegne om de Henfarne, aabnedes paa Stedet efter Indskydelse af Inspecteur Heibroch fra Lindenborg , Subscription til et Mindesmærke og paa selve Stedet tegnedes alt hertil 106 Rd [Rigsdaler].

Efter at de hæderligt Faldne ere stedede til Hvile, og efter de nu talrigere modtagne Oplysninger er Tiden at dvæle noget nærmere ved selve Begivenheden i Lundby. Fjendens Infanteristyrke var ikke, som tidligere anført, 150, men kun 130 Md., som alle havde overnattet i Præstegaarden i Gunderup foruden 12 Officerer. Iblandt de Sidste vare ogsaa Officererne for de blaae Husarer, hvis Heste, en 80-90, ligesaa havde været opstaldede i Præstegaarden. Husarerne, der, som meldt, ikke deeltog i Affairen, vare kun Deel af en Trop paa et Par Hundrede Mand i sydligere Afstand, der alle havde Oberst Krug v. Ridda til Fører. Om han, som det tidligere har været berettet, har ledet selve Forsvaret i Lundby, vides ikke og er neppe sandsynligt, da der kun kjæmpede Infanterie. De Fjendtlige havde forladt Gunderup Kl. 3 ¼, en halv Time før vore Tropper ankom dertil, og bivouaquerede nordligere i Lundby, hvorfra de vare ifærd med at reqvirere Vogne. Hos 8 Mænd vare alt Vogne forlangte. Men da Vore, 181 Md. (de medhavende 16 Dragoner deeltog ikke), førtes stormende i sluttet Colonne frem ad den langtstrakte Bakke, som, en Fjerdingvei fra Gunderup, gaaer ned til Lundby, havde de Fjendtlige fra Bivouacen grebet Stilling længere oppe i Byen imellem Husene og bag Steendiget. Hurtigt paafulgte fjendtlige Salver modtoge og svækkede strax vor tætte Colonne meget og Skydningen, der nu udviklede sig fra vor Side, kunde ikke virke i Forhold. Man antager, at Fjenden, foruden de tidligere anførte 4 og maaske flere Saarede ogsaa havde 1 Død, [utydeligt] at en af hans Saarede som er død siden og siges begravet paa Blendstrup Kirkegaard. Men Fjendens dækkede Stilling havde beredt ham en for hurtig Fordeel, og en halv Time efter at Gunderup var forladt bragtes alt vore første Saarede tilbage. De Fjendtlige synes uforberedte paa Kamp at være komne i Affaire, thi da de efter denne passerede Gunderup, undstødtes heftige Trudsler imod flere af Beboerne, som de paastode maatte have hidkaldt vore Tropper. Vore Folk vare gaaede paa med et Mod og en Dødsforagt, som udmærker den danske Soldat og hædrer de Faldnes Minde og Kampens Deeltagere. De Officerer, som deeltoge, viste ligesaa al Uforfærdethed og Conduite, – men Anlæget af Foretagendet eller Ledelsen?

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: