Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Torsdagen den 21de Juli.

Ifølge Privatefterretninger fra Aalborg i Flvp. af 7de (der først kom os tilhænde idag) ”hersker der saavel iblandt Militaire som Civile stor Misfornøielse med den Maade, hvorpaa Hr. Oberstlten. Beck uden og Meed har tilsat et saa stort Antal Menneskeliv og derved skadet den danske Hærs Vaabenære. Det kaldes nu officielt en Recognoscering, men var i Virkeligheden et aldeles planløst Stormløb, der stod paa i nogle Minutter, hvorved Fjenden i en dækket Stilling i 3 Salver nedskjød Vore og nødte dem til hurtig Tilbagetog. Det stemmer heller ikke med en Recognoscerings Natur, at Oberstlten. Beck har ladet sig forlyde med, at naar han blot var kommen 10 Minutter før, saa havde han taget Preusserne tilfange. I Gunderup fik han og hans 200 Mand Underretning om, at Fjenden havde været der og var gaaet til Lundby. Det røber ringe Kjendskab til Terrainforholdene ved Lundbykrat, naar Oberstlten. Beck, uden at lade Lundby afsøge, i sluttet Colonne lader sine 200 Mand storme ned fra Høiderne, hvor Fjenden laae i en dækket Stilling bag Byens Huse og Haver i et stærkt couperet Terrain. Ved første fjendtlige Salve faldt 40 af Vore. Nu skulde der have været gaaet paa med Bayonnetten, men med stor hurtighed gav han endnu to Salver. Af de 181 Mand, der stormede tabte vi i Døde, Saarede og Fangne 112 Mand, saa at kun 70 kom tilbage. Dette Tab var Frugten af 10 Minutters Kamp imod en aldeles ikke overlegen Fjende, men kun Følgen af en complet planløs Fremgangsmaade, fra vor Side. Denne Affaire er tilvisse en af de ærgerligste, vi have havt under hele Krigen.” ”Tabt er tabt, og skeet er skeet, men Eftertiden vil fælde en Fordømmelsesdom over deslige Affairer, hvorved atter en Mængde Mennesker ere slagtede eller haard lemlæstede.” I s. Bl. af 9de hedder det: Vi kunne saaledes ikke fatte, hvad der har foranlediget Oberstl. Beck til at fratage Capit. Hammerich Commandoen over hans Compagnie og selv fungere som Compagniecommandeur ved nævnte Affaire. Vi nære den Overbeviisning, at hvis Captitainen, hvem vi kjende som en forsigtig og besindig Fører, havde ledet Expeditionen, saa vilde han først have afsøgt Terrainet og ved en fremsendt Patrouille forskaffet sig Kjendskab til Fjendens for Compagniet saa farlige Stilling, forinden han angreb. Vi forvente, at Oberstl. Beck, som efter Dannevirkestillingens Opgivelse og det doctrinaire Parties [Det nationalliberale parti] vanvittige Angreb paa Gen. de Meza paa en saa hensynsløs Maade udtalte sig paa sin Militaire Overmands Bekostning, vil i samme Organ gjøre Offentligheden bekjendt med, hvorledes han formener at kunne bære Ansvaret for at have ruineret 5te Regiments 1ste Compagnie* paa en saa hensynsløs og imod de elementaire Feldttjenstregler stridende Maade.” Vi tilføie, at Oberstl. Beck ikke kunde mangle Kundskab om Fjendens dækkede og for en Attaque saa farlig Stilling, thi baade Præsten og Degnen og flere Indvaanere i Gunderup, som kjendte Localiteterne, havde, efter Meddelelse, iforveien advaret derimod og enddog en Huusbeboer lige over for Bakken umiddelbart før Stormløbet.

 

*Avisen har her byttet rundt på navnene, idet der var tale om 1ste Regiments 5. Kompagni.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: