Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Torsdagen den 20de October

Imedens Liüten. Beckholz haardt saaret henlaae paa Lazarethet i Hobroe, udtalte han det Ønske, at hvis han skulde døe, hans Liig da maatte blive jordet paa Maria Kirkegaard [i Stockholm] ved Siden af hans Moders Grav. I Henhold til dette Ønske, førtes hans Liig til Aalborg og senere over Gøtheborg til Stockholms Banegaard, hvorfra det, efter Berl.Td. [Berlingske Tidende], i Løverdags førtes til sit sidste Hvilested. Paa Banegaarden, hvor Kisten var hensat paa en Katafalk, behængt med Sort med rige Sølvornamenter, havde ved den til Jordefærden bestemte Tid efterhaanden samlet sig en stor Skare saavel af Civilde som Militaire. Foruden de Afdelinger af Stockholms frivillige Skarpskyttekorps, der havde tilbudt at gjøre Tjeneste i Sørgeparaden, havde ogsaa hele den norske Garde i Stockholm indfunden sig, og iblandt Følget bemærkedes den svenske Krigsminister, Statsraad Reuterskøld, General Bjørnstjerna, Oberst Lagerberg, Baron Ernst v. Vegesach o. fl. Omtrent Kl. 2. satte Processionen sig i Bevægelse. I Spidsen gik Stockholms Skarpskyttekorpses Musik, derefter fulgte en Sørgeparade af Frivillige Skarpskytter samt Elever fra Stockholms Lyceum. Umiddelbart efter Kisten fulgte Baron Raab, bærende Liüten Bekholzs Dannebrogs orden. Efter Ankomsten til Graven blev først afsunget en Psalme, hvorefter Dr.theol. Nordlund holdt en kort Bøn. Efter at der atter var afsunget en Psalme, fremtraadte Rgmchef Oberstliüten. Baron Fleetwood for i en kort tale at tolke sit Rgmts. (Lifbevåringsreg.) Tak til den Afdøde for den Maade, hvorpaa han havde vidst at hævdr det Ære og Anseelse. Herefter blev paany afsunget en Psalme, hvorpaa Salut gaves. Efter at endnu den Afdødes Kammerater havd tilkastet Graven, sluttede den gribende Høitidelighed, og Følget skiltes ad omtrent Kl. 3½.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: