Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Torsdagen den 14de Juli.

Kampen i Lundby.

 

”Schles. Z.” [Schleswiger Zeitung] indeholder ogsaa fra Hobro, altsaa vel fra en ad det Schlesiske Reg. selv, en udførlig Beretning om Ovenstaaende, hvoraf Følgende: ”- – Med 2 Delinger Husarer og ½ Deling Infanterie af 1ste Comp. af 50de Reg. gik Major v. Krug frem til Recognoscering imod Aalborg. Resten af Infanteriet, det 1ste Comp. og 1 Deling af 2det Comp. af det 50. Reg. fulgte i samme Retning tilfods. Cavalleriet nærmede sig Aalborg paa ½ Miil, erfoer her, at betydelige fjendtlige kræfter holdt Staden besat og bemærkede i sydlig Retning en fjendtlig Infanteripatrouille.” Herpaa undspandt sig den forelæbige Fægtning, hvori, siger Brevskriveren, ”1 Officeer og 22 Mand af 1ste Reg., hvoraf dog i Fægtningens Løb 2 Mand vare dræbte og 5 saarede”, toges tilfange. ”Imedens det passerede var 1ste Comp. af 50de Reg. marscheret imod Lundby og havde neppe naaet de første Huse i Landsbyen, da der pludselig i Ryggen af dem paa Høien imod Syd, 600 Skridt derfra, viste sig danske Dragoner. Føreren for Detachementet, Capit. v. Schlutterbach, lod strax besætte den nærmeste Gaard paa den Maade, at han opstillede 1½ Delinger som Soutien skjult bag og 2 Delinger som Tirailleurer 100 Skridt foran bag det Gaarden omgivende Gjerde. Nogle Skud drev de danske Dragoner, som viste sig paa Høien, tilbage men paa samme Tid viste sig fjendtligt Infanterie, som strax med Hurra og fældet Bayonnet gik løs til Attaque paa den af os besatte Stilling. Capit. v. Schlutterbach tilraabte Soldaterene: ”Ingen maa fyre uden min Befaling”, lod Fjenden komme nær paa 250 Skridt og gav da den første Commando ”Fyr!” – Commandeurens store Rolighed gav vore unge Soldater, som hidtil endnu aldrig have været i Ilden Tillid til med Koldblodighed at see den stormende Fjende imøde og først nu, da Commandoen var given, begyndte Skydningen, med en Præcision, som isandhed var beundringsværdig. De Danske styrtede tilhøire og Venstre, men Mange reiste sig igjen og forsøgte, trods deres Saar, at trænge frem med” (Fjenden vidner heri igjen om vore Folks ubetvingelige Mod). ”Indtil 50 Skridt kom Fjenden Gjerdet nær, men da Capit. v. Schlutterbach trak sit Soutien frem, gjorde de Danske omkring og spredte sig i vild(?) Flugt. Vore Tirailleurer fulgte rask efter, men kunde dog kun indhente en Deel af de Flygtende, som blev tagen tilfange. Den vedvarende Tilstedeværelse af danske Dragoner, som muligviis knde anfalde og oprive vore Skytter, nødte til Forsigtighed, og derfor blev der gjort Signal til ”Holdt”. Som paa Exerceerspladsen trak Skytterne sig sammen i Grupper, kastede sig ned paa Jorden og ventede paa videre Befaling. Capit. v. Schlutterbach lod Fangerne bringe i Sikkerhed og red med den tilstedeværende Underlæge Dr. Frenzell over Kampens Skueplads for først at drage Omsorg for de Saarede. Henimod 50 saarede Danske, deriblandt 1 Capitain og 2 Officerer, bleve bragte til Gaarden, hvor den første Forbinding skulde foretages, 33 Døde laae ved Veien, og mangen en, som saaret havde slæbt sig hen til de tilstødende Kornmarker, maa der have forblødt ubemærket. Der maatte træffes Anstalter til at skaffe de mange Saarede afsted og derfor udsendtes Soldater til at reqvirere Vogne, da de, der medhavdes, i Fægtningens Løb beskadigede af de fjendtlige (?) Kugler, vare jagede derfra. En Soldat af vort 1ste Compagnie er ikke vendt tilbage, sandsynligviis (ganske rigtigt) er han falden i de danske Dragoners Hænder. Nu indtraf ogsaa Husarerne med deres Fanger og Major v. Krug befalede hurtig Afmarsch til Lindenborg fordi det bestemt var at vente, at fjendtlige Afdelinger fra Aalborg vilde følge efter, og der ved Fægtningen, i hvilken Fjenden havde angrebet os i Ryggen, befrygtedes, at ogsaa Overgangen over Lindenborg Aa imidlertid kunde være angreben af Fjenden, maaske endog tagen. Der blev derfor brudt op saa hurtigt som muligt; men dette var ikke saa let, de Saarede maatte forsigtigt og langsomt løftes paa Vognene og imedens Alle anvendte den største Omhu og Bestræbelse herfor, lykkedes det en dansk Officer og nogle let Saarede at smutte bort. Havde man havt Tid at afsøge de nærmeste Grøfter og Huse, maaskee havde man hentet disse Defecteuerer (? disse Snilde ere visselig ogsaa komne tilstede igjen til deres Afdeling), men det gik ikke an og Alle vare glade, da den store Transport vare sikker bag Lindenborg, som man endnu fandt besat af Vore.” Kl. 6½ om Aftenen rykkede Tropperne ind i Hobro. 2 Officerer og 42 danske Saarede afgaves til Lazarethet og 1 Officeer og 26 Mand som Fanger til Vagten. Som Tab paa preussisk Side angives ”1 Husar død, 1 Soldat af 1ste Comp. dødeligt saaret, 1 Feldwebel svært saaret (2 Gange i høire Arm, som maatte amputeres) og 2 Md. af 2det Comp. ikke farligt saarede!” ”- Denne heldige Fægtning har indgivet vore Soldater en stor Tillid til sig selv og til deres Vaaben. Men dette er ogsaa i anden henseende værd at agte og vil vistnok vinde megen Opmærksomhed. Det var 5te Comp. af det 1ste danske Reg., som de danske selv erklære for deres bedste, som her med en overordentlig Bravour – maaskee første Gang i denne Krig – grik angrebsviis tilværks. De Danske vilde gjøre det som Østerrigerne ved Oversø (hvor Østerrigerne dog selv maatte føle og lære at respectere vore Bayonnetter, udentvivl vort bedste og til vore Soldaters Uforfærdethed bedst svarende Vaaben, men kun der hvor det er anvendeligt) og som Franskmændene – men de fandt en Modstander, som med fast Tillid til sin Fører og sit Gevær, med en Englænders største Mod (Ro) forstod at sende deres Angreb det kolde Bly imøde, og isandhed Udfaldet er saa usædvanligt, at Fjenden vanskeligt vil finde paa at gjentage sit første Forsøg (nei ikke efter den Plan). – Det danske 5te Compagnie angives af Fangerne til omtrent 200 Md.; de af vore tilstedeværende Tropper vare, da Compagnierne paa Befaling kun vare rykkede ud med 18 Roder og kun 5/6 af 1ste Compagnie, altsaa 90 Md.; 1/3 af 2det Compagnie, altsaa 36 Md., vare tilstede ved Lundby, ialt 126 Md. stærk, hvortil endnu kom 4 Officerer, Capit. v. Schlutterbach, Lieutene. v. Wyssel, Seeling, Caprano og Arndt, og 14 Underofficerer” (samlet altsaa 144 istedetfor i den forr. Beretning af ”N.Pr.Z.” anførte 116). ”Overtallet var altsaa dennegang ikke paa vor Side. Fjenden maae vi tilkende vor Agtelse, da han, trods det frygtelige Mandefald, vedblev at gaae frem (Hør!). Ogsaa de Saarede, som ere bragte hertil (Hobro) tale for ham: De ere næsten Alle to Gange, Mange ogsaa 3 Gange saarede.”

Den Offiicielle preussiske Beretning om Kampen ved og i Lundby, opgiver Fjendes Bytte i Krigsmaterial til 76 Geværer med Bayonnetter, 112 Patrontasker og mange Sidegeværer. Fjendens Tab af Mandskab er 6 Md.: 2 haardt og 2 let Saarede, 1 Md. savnet og 1 Husar død.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: