Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Tirsdagen den 5te Juli.

De igaar fra Katastrophen i Lundby anførte Døde ere naturligviis de i Nørresundby henliggende. Blandt de 13, som henligge ved Gunderup Kirke og skulle stedes til Jorden der i morgen Kl. 12, er Cand. Jur. Sørensen fra Kjøbenhavn og en Lægecandidat, hvis Navn ikke er os opgivet. Navnene paa 9 andre ere optegnede og skulle nærmere blive erhvervede; paa 2 har man ikke kunnet udfinde Navnet eller nærmere Oplysning. Som vi erfare ville Ligene fra Nørresundby iaften blive førte herover for at nedsænkes i Graven her paa Kirkegaarden og i morgen Kl. 10 Sørgehøitiden finde Sted fra Budolphi Kirke.

Efter en Beretning fra Egnen var den fjendtlige Infanteristyrke, som laae posteret bag Steengjærde i Lundby, da Vore førtes stormende fra den sydlige Side ned imod Byen, ca. 150 Md. Fjenden havde endnu ca. 70 Husarer, men som ikke deeltoge og holdt ved Hr. Jørg. Christensens Gaard ved den nordlige Ende af Byen. Som Fører paa den fjendtlige Side nævnes den tidligere preussiske Commandant her i Byen, Oberst Krug v. Ridda, som ogsaa var med paa Lindenborg, da Preusserne derefter kom derhen.

Vore Saarede, som faldt i Fangenskab, ere af Fjenden fra Hobro, som erfares, førte til det større Lazareth i Randers, paa tvende Haardt-saarede nær, som forbleve under Behandling i Hobro.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: