Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Søndagen den 3die Juli.

En afdeling under Oberstlten. Bech har inat opsøgt Fjenden over Ellitshøi mod Øst, marscherede Kl. 2 til Gunderup, som Fjenden ogsaa for ikke længe siden havde forladt, og rykkede mod ham Kl. 4½ i Lundby (ved Lundbykrat), 1¼ Miil sydøst herfor. Vore vilde der i samlet Colonne pludseligt sydfra forcere Byen, hvor Fjenden imidlertid laae i dækket Stilling baade i Byen bag et Steengjærde og nedenfor under Bakken. En heftig Ild gaves og, desværre! mange Offre faldt. Capit. Hammerich, Commandeur for 1ste Reg.’s 5te Comp., og Lieuten. Betzholdt faldt saarede i Fangenskab. Endvidere førtes af Officererne Lieuten. Grave hertil, stærkt saaret igjennem Kinden; 9 Døde og 28 Saarede (deraf Corp. Thomsen saaret i Foden) ere ligeledes bragte hertil. Til Gunderup Kirke ere fra Valpladsen førte 13 Liig. En fremskudt Feldtvagt paa 10 Mand ved Hedegaardene under Lieutenant Christensen blev tagen tilfange. En preussisk Krigsfange bragtes hertil.

Fra Lindenborg have vi endvidere fra paalidelig Haand modtaget Følgende: ”Nu have vi faaet Kampens Rædsler her, idet det er blevet min tunge Lod at kunne meddele Dem, at imorges Kl. 7-8 indbragtes i mine Værelser 33 eller 35 Saarede; nøiere tør jeg ikke opgive Tallet; thi i den Hurlumhei, som denne sørgelige Katastrophe medførte, fik jeg ikke nøiere Underretning. Capit. Hammerich var saaret i høire Arm eller Skulder og en svensk Lieutenant, Betzholdt, uhyre haardt saaret i begge Arme og Skuldre, desuden 27 Fanger og Lieuten. Christensen, Alle uskadte. Tvende preussiske Læger ydede den fornødne Assistance med Forbinding og selvfølgelig bragte vi her paa Gaarden al den Hjælp for de Ulykkelige som vi kunde. Kl. 10 førtes Alle til Hobro, baade Saarede og Fangerne, og Preusserne fortalte, at der paa Valpladsen ved Lundby laae over 30 Døde. Dette tør jeg ikke indestaae for, men det Øvrige er rigtigt.” Som vi tillige erfare fra Lindeborg, medbragte Preusserne 4 Saarede af deres Egne. Det ovenførte Tab af 30 Døde paa Valpladsen reducerer sig dog til 24, nemlig 9, som førtes hertil (den Ene af dem senere død), 13 ved Gunderup Kirke og 2 paa Lindenborg. Saarede ere derimod 27 her og 33 i preussisk Fangenskab, tils. 60, og ellers Fangne 28, altsaa det samlede Tab 112.

Vore Folk gik syngende og, som altid, modige i Ilden. Selve Foretagendets Anlæg, saa stor Anledning til Betragtning det end giver, er det ikke Øieblikkeligt her nærmere at bedømme.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: