Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Løverdagen den 16de Juli.

Menig ved 1ste Regiments 2det Comp. Nr. 19 Heinr. Mangels fra Gettorf ved Eckernførde, som, haardt saaret i Kampen i Lundby, faldt i Fjendens Hænder, førtes til Randers for at lukke sit Øie og blev der, efter Rand. Av. [Randers Avis], høitideligt stedet til Jorde i Onsdags. Baade fra preussisk og dansk Side var gjort Alt for at give Handlingen et smukt og gribende Præg. Kisten omvunden Dannebrog, bedækket med Krandse og paa hvis Laag hvide Roser paa det røde Underlag dannede Korset, bares efter Præstens Tale og Psalmesang af Borgere ud af Kirken. Sørgetoget derfra aabnedes af det preussiske Musikcorps, hvis smukke Sørgemusik var af en gribende Virkning, derpaa en Deling preussisk Militair og Liigvognen. Efter denne fulgte Præsterne og 6 danske Saarede fra den samme Kamp med Armen i Bind, men dog stærke nok til at gaae den sidste Gang med deres faldne Kammerat; derpaa den preussiske Commandant og flere høiere Officerer, Communalbestyrelsen, Embedsmænd og en uoverskuelig Række af Byens Borgere og preussisk Militair i broderligt Følge. Fra Indgangen til Kirkegaarden og til Graven bares Kisten atter af Borgere og Embedsmænd og efter Jordpaakastelsen affyrede Militairet 3 Æressalver. Den hæderligt Hedengangne, som heelt fra det sydligste Slesvig var bleven Dannabroge tro til Døden, var en fattig Mand og Hustrue og flere Smaa begræde i Hjemmet hans Hedengang.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: