Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, Fredagen den 8de Juli.

Efter ”N. Pr. Z.” [Neue Preußische Zeitung], som allerede leverer Telegram herom, var Major (ikke Oberst) Krug v. Ridda dog Lederen paa den fjendtlige Side i Lundby. Han havde med 2 Compagnier af 50de Reg. Og 1 Escadron af 8de Husarreg. recognosceret Egnen nord for Hobro. Fjendens Tab angives ogsaa her til 1 Husar død, 4 Mand Infanterie saarede. Vort Tab derimod meer end 30 Døde, 41 Saarede og 27 Fanger, deriblandt 3 Officerer. Den officielle ”Staatsauz.” angiver vort Tab til 60 Md., Tydskernes til 3 Md. og en saaret Hest. Den foreløbige Rapport herfra som ogsaa læses i dag i Berl. T. [Berlingske Tidende], angiver Tabet for Underclassernes Vedk. til 8 Døde og 30 Saarede. Som bekjendt er Tabet af Døde imidlertid (her og i Gunderup begravede og sendt il Kjøbenhavn*) notorisk mindst 22 og det tidligere anførte Tal af Saarede og Fanger vil ligesaa komme det Rigtige nærmest. Berl. T. siger, at ”den danske Troppeafdeling er falden i et Baghold, der forklarer dens store Tab”, men det er en den virkelige Begivenhed stik modstridende Beretning, thi det var netop et Angreb fra vor Side, og den foreløbige Melding til vor Overcommando betegner den ogsaa selv udtrykkeligt som ”et Angreb paa Fjenden”.

Men hvorledes var Angrebet beskaffent, d.v.s. Angrebsplanen? Man var iforveien i Gunderup bleven underettet om, at Fjenden var gaaet derfra til Lundby og derpaa endnu ovenfor Lundby gjort opmærksom paa Stillingen i Lundby. I en Beretning i Dgbl. [Dagbladet] hedder det ogsaa: ”Omtrent Kl. 5. var Compagniet avanceret til Lundby og Lundbygaard og fik der Underretning om, at Fjenden befandt sig der bag en stor Høideryg. Idet det nu gik løs paa den.”, saaledes forholder det sig ganske rigtigt, ”commanderedes Bayonetten paa, og i Colonner gik det i Stormskridt op ad Bakken, men destoværre uden at man iforveien havde afsøgt Terrainet og Fjendens Stilling” – vistnok noget Enestaaende i den militaire Operationshistorie. ”Da man kom til Kammen af Bakken, gik det løs med Hurraer”, der uheldigt signalerede Ankomsten for Fjenden, ”men allerede den første Salve fra Fjenden, som laae skjult bag et Steengjærde, kastede Vore ned, endnu en Salve og endnu een, og Compagniet havde mistet over 40 Mand” – efter et Øienvidne faldt ved første Salve 12, ved anden 10 Md., de Øvrige under Tilbagetoget – ; ”det formerede sig nu noget ud til begge Sider, fyrede nogle enkelte Skud, høist 3 a 4 pr. Mand, og det maatte derefter trække sig tilbage saa godt som muligt. Forfølgning fra Fjendens Side bleve ikke forsøgt. Mange Døde og Saarede bleve efterladte paa Bakken, de Tiloversblevne ere i Formiddags ankommet hertil. Vore have medbragt 10 Døde (først 8, og det er vel dem, den foreløbige Rapport indkrænker sig til, en 9de bragtes senere hertil) og ca. 30 saarede Menige og 1 Officeer, eller rettere sagt ikke medbragt dem, da de Fleste af dem have bjerget sig selv hertil, saa godt de kunde.” Den saarede lieuten. Grave er gaaet frivillig med. Saaret og i Behold er desuden Officersaspirant Voigt; han er dog kun let saaret i den ene Arm. Officersaspirant Jensen er ramt af 8 Kugler, der have sønderflænget hans Uniform, men er mærkværdig nok sluppen med en Rift i den ene Tommelfinger. Foruden de 2 ovennævnte saarede Officerer have vi efterladt paa Kamppladsen ”nogleogtredive Saarede” (svarer til vor tidligere Beretning fra Lindenborg).

*efter senere Bestemmelse jordet i dag i Nørresundby.

 • Hestevogn til sårede

 • Flaghejsning den 3 juli kl 8:00

 • Kransenedlægning ved mindesmærke

 • Sortkrutter fra sønderjylland

 • Opførelse af slaget 3 Juli 1014

 • Overlevende 1864

 • Hammerich

 • Holger Petersen

 • Abrahams

 • Tysk Kaptajn

 • Kransenedlægning 3 Juli

 • Soldater med fane

%d bloggers like this: